按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

11.Hỏi: Nếu Kiểm sát viên không cho phép bị cáo được chấp hành nộp tiền thay thế tù giam, mà bị cáo không đồng ý, thì phải làm thế nào?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:836

Đáp: Bị cáo nếu cho rằng Kiểm sát viên có hành vi chỉ đạo chấp pháp không thích đáng, thì có thể làm đơn kháng cáo gửi lên tòa án nơi đưa ra phán quyết hình sự của vụ án đó (theo quy định tại điều 484 của Luật Tố tụng hình sự).

回頁首