按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

7.Hỏi: Lao động công ích là gì?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:851

Đáp: Lao động công ích là hình thức phục vụ không có thù lao, là hình phạt thay thế cho án phạt tù dưới 6 tháng, giam giữ ngắn ngày hay phạt tiền mà được thay thế bằng hình thức lao động công ích dưới 1 năm. Cứ 6 tiếng lao động công ích thì được tính bằng 1 ngày giam giữ.

回頁首