按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

3.Hỏi: Vụ án sẽ tiến triển ra sao sau khi được Kiểm sát viên đề nghị cho xét xử đơn giản?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:885

Đáp: Sau khi được Kiểm sát viên đề nghị cho xét xử đơn giản, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển sang phòng xử án đơn giản, không cần bị triệu tập đến tòa, mà sẽ do thẩm phán phòng xử án đơn giản tiến hành phán quyết; trong vòng 10 ngày sau khi nhận được phán quyết của phòng xử án đơn giản, nếu bị cáo không đồng ý với phán quyết, thì có thể trình đơn kháng cáo.

回頁首