按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

2.Hỏi: Sau khi nhận được lệnh xử phạt án treo, thì khi nào phải chấp hành những hạng mục do Kiểm sát viên yêu cầu?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:756

Đáp: Khi nhận được thông báo xử phạt án treo, trên giấy thông báo này sẽ có ghi rõ thời gian và địa điểm chấp hành các hạng mục được yêu cầu, và người nhận thông báo phải chấp hành đúng theo nội dung thông báo, không được chậm trễ; nếu không sẽ bị bãi bỏ án treo.

回頁首