按Enter到主內容區
:::

臺灣南投地方檢察署:回首頁

:::

4.Hỏi: Làm thế nào để lĩnh nhận lại tiền bảo lãnh đã nộp trong khi điều tra, thẩm tra vụ án hình sự?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-07-25
  • 資料點閱次數:832

Đáp: Sau khi kết thúc điều tra, nếu bị cáo được miễn truy tố, thì sau khi quyết định miễn quy tố có hiệu lực pháp lý, Viện kiểm sát sẽ chủ động phát trả lại tiền bảo lãnh đã thu. Đối với vụ án mà đã có phán quyết phải thi hành án, đợi đến sau khi người bị kết án bắt đầu chấp hành án phạt, thì phòng thụ lý sẽ chủ động hoàn trả lại tiền bảo lãnh cho người nộp bảo lãnh.

回頁首